hizmetlerimiz
guven

İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlık

Firma tarafından iş ve sosyal güvenlik, çalışma hayatı, işçi-işveren ilişkileri ile ilgili mevzuat konularında yazılı, sözlü ve elektronik posta yoluyla sorulan sorulara ilişkin bilgi verilmesi, mevzuat değişikliklerinde İnsan Kaynakları biriminin bilgilendirilmesi.
Şirketin hazırlayacağı İş ve Sosyal Güvenlik konuları ile ilgili olarak hazırlanacak personel (insan kaynakları) yönetmeliği, prosedür, talimat ve yönerge gibi metinlerin incelenerek katkıda bulunulması.
Şirket tarafından yazılı veya sözlü olarak talep edilen danışmanlık hizmetine ilişkin görüşlerini yazılı veya sözlü olarak en kısa zamanda iletilmesi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca gerçekleştirilecek müfettiş incelemesi ve denetimlerde ortaya çıkabilecek yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin organizasyonunda işverene danışmanlık yapılması.
İşçi - işveren uyuşmazlıklarında teknik yardımda bulunmak, iş mevzuatı uyarınca işverenin dikkat etmesi gereken hususları yazılı ve sözlü olarak bildirmek ve şirket tarafından talep edilmesi halinde yazışmaların ve tutanakların hazırlanması.
Sosyal sigorta, iş mevzuatı, toplu sözleşme ve sendika konularında şirketlere, işçi ve işveren sendikalarına, hukuk bürolarına danışmanlık yapılması.
İşyerinde iş ve sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin yükümlülükler konusunda işverenin sağlayacağı belgeler üzerinde periyodik olarak üç ayda bir kez denetim yapılarak sonuçların bir raporla şirkete sunulması.
İş ve sosyal güvenlik riskleri konusunda yapılan denetim sonuçlarını ve görülen eksiklikleri raporla yönetime sunulması.
Firmanın taahhüdü altında bulunan projelerde asgari işçilik hesaplamalarına ilişkin görüş ve önerilerde bulunulması, asgari işçilik incelemelerinin yapılması ve yürütülmesi, SGK’dan ilişiksizlik belgelerinin alınması.
Tüm İş Sözleşmelerinin ve Özlük Dosyalarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanması ve Denetlenmesi.
İş Kazalarından Meydana Gelebilecek Sorunların Çözümü Konusunda Danışmanlık.
Sosyal Güvenlik ve İş mevzuatı Kapsamındaki Uyuşmazlıkların Çözümü.
İşveren ve İşçi Arasında Meydana Gelecek Uyuşmazlıkların Barışçı Yoldan Çözümü,
İşyerlerinin Devir-Birleşme-Bölünme-Kapanma Uygulamalarında İş Sözleşmelerinin yasal mevzuat kapsamında değerlendirilmesi ve yapılması gerekli işlemler hakkında danışmanlık,
Üst Düzey Yöneticiler ve Şirketler Arasındaki (rekabet etmeme, gizlilik, …) Koruyucu Anlaşmaların Hazırlanması ve Uygulama Sorunlarında Çözüm Ortaklığı
Fesih, İhbar, Kıdem, Yıllık İzin gibi Uygulama ve Mevzuata Uygunluk Danışmanlığı

Bordrolama (Payroll) Hizmetleri

Personel Bordro Hizmetlerinin verilmesi (Yasal zorunluluklar ve Şirket Yönetimi‘nin politikaları ve gizlilik çerçevesinde aylık olarak bordronun yapılması ve kayda alınması,
Personel ücret bordrolarının hazırlanması,
Şahıs bazında normal kazanç, fazla mesai, prim ve diğer ödenekler ile yasal kesinti ve net ödemeyi gösteren ücret tediye bordrolarının hazırlanması,
Ödeme listelerinin ve elektronik ortamda banka disketlerinin hazırlanması,
Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin feshi ile ilgili hakların hesaplanması ve yasal kayıt ve belgelerin hazırlanması.

Denetim Hizmetleri

5510 sayılı Yasa Ve İlgili Mevzuata Uygunluk Denetlemeleri Ve Raporlama,
4857 sayılı Yasa Ve İlgili Mevzuata Uygunluk Denetlemeleri Ve Raporlama,
İşyeri kayıtları, özlük dosyaları ve şirket tarafından kullanılan yönetmelik, prosedür, sözleşme, belge ve diğer formlarla ilgili olarak iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde (İş Müfettişleri ve SGK Müfettişleri tarafından yapılacak genel denetim benzeri) şirketlerin genel denetiminin yapılması suretiyle şirketin mevzuata aykırılıklardan kaynaklanabilecek risklerinin, personelden kaynaklanan mali yüklerinin ve mevcut durumunun ortaya konulmasına ilişkin genel bir denetim raporu hazırlanması,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca gerçekleştirilecek müfettiş incelemesi ve denetimlerde (teftiş) yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin organizasyonunda işverene danışmanlık yapılması, Sistemin SGK Açısından Düzenli ve Sürekli Denetlenebilir Nitelikte Olmasının Sağlanması.

İnsan Kaynakları ve Eğitim

İnsan Kaynakları Sisteminin Kurulması, Denetimi, Raporlaması.
Görev Tanımlarının Oluşturulması.
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Konularında Genel ve Şirketlere Özel Eğitimler
İş Sağlığı ve Güvenliği ve İlk Yardım Eğitimleri
Alana İlişkin Tüm Konularda Eğitim Organizasyonları
İş Sağlığı ve İş Güvenliği (İlgili Tüzük ve Yönetmelik Uygulamaları)
İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Tüm Tüzük ve Yönetmelik Uygulamaları Konusunda Yönlendirme
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Risk Analizlerinin Yapılması Analiz ve Raporlama Sistemlerinin Oluşturulması,
Ölçüm, Kalibrasyon Teknik Periyodik Kontrol İzleme ve Denetleme Hizmetleri
İşyerinin Kurma İzni ve İşletme Belgesi Talepleriyle İlgili İş ve İşlem Süreçlerinin Tamamlanması ve Danışmanlık Hizmetleri
İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Tüm Eğitim Faaliyetleri, Tedbirler ve Kurallar